ماه: آبان ۱۳۹۷
نقدی بر شیوه انتخاب شهردار تهران

نقدی بر شیوه انتخاب شهردار تهران

نقدی بر شیوه انتخاب شهردار تهران یکی از مهم ترین اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها، انتخاب شهرداری برای یک دوره ۴ ساله است. این اختیار و وظیفه در کلان شهرها و خصوصا تهران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این حساسیت در دوره چهارم  منجر به طرح پیشنهاد انتخاب شهردار همزمان با انتخابات شوراها توسط مردم شد که نهایتا تصویب نشد و کماکان شهردار توسط شورا انتخاب و با حکم وزیر کشور در کلان شهرها منصوب می شود. در بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مربوط به وظایف شورای اسلامی شهر است اشاره می دارد: ” انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال” در تبصره یک این ماده نیز بیان […]